Location

I.K. Akhunbaev Kyrgyz state medical academy

Conference hall KSMA I.K. Akhunbaev Kyrgyz state medical academy Conference hall inside Assembly Hall KSMA